Cropped Header Image.jpg

Felnőtt horgászrend

Megjelenítés külön ablakban PDF formátumban: Felnőtt horgászrend

HERMAN OTTÓ HORGÁSZ EGYESÜLET PÉCS

HERMAN OTTÓ TÓ 2023. ÉVTŐL ÉRVÉNYES HORGÁSZRENDJE

FELNŐTT TAGOK RÉSZÉRE

A Herman Ottó és környéke helyi védettségű Természetvédelmi Terület!

NATURA 2000

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt az Országos és a Helyi Horgászrendet megismerni, azokat ellenőrzés esetén felmutatni.

A Herman Ottó Tóra kiváltott éves területi engedély a kiállítás napjától a következő év január 31. napjáig érvényes.

1)        Tagsági viszonyból származó és a Halgazdálkodási Törvényben előírt feltételek meglétét tanúsító okmányokkal rendelkező, valamint a Szövetséghez való tartozás érvényes tagságát igazoló horgász jogosult az Alapszabályban meghatározott alaptevékenység gyakorlására, melynek formáját önálló döntés alapján választja meg.

Az Alapszabályban és a Horgászrendben előírt jogok és kötelezettségek a horgász szervezethez tartozó minden tagot egyenlő arányban illetnek meg.

2)         

a.)  A Hermann Ottó tavon partról és csónakból horgászni, továbbá a kikötői bejárókat (stégek) használni csak a Herman Ottó Horgász Egyesület tagjainak és velük együtt horgászó családtagjainak, és a vízi rendészeti szabályokban, valamint a helyi horgászrendben előírtak szerint lehet. A horgászattal kapcsolatos balesetekért, az Egyesület felelősséget nem vállal.

b.)  Idegen személyek csak az elnökség előzetes jóváhagyásával vehetnek igénybe vízi járművet a tavon (pl.: rekreációs vagy kutatási célból).

3)        Horgászat alkalmával a hirdetőtáblában elhelyezett jelenléti ív használata kötelező! A horgászatot felnőtt tag legfeljebb két bottal gyakorolhatja. A horgásznál több összeállított felszerelés is lehet, de egyidejűleg csak két bottal horgászhat. Egy szerelésen legfeljebb 2db horog helyezhető el. A szabványméretű (1m2) csalihalfogó háló önálló horgászkészségnek számít!

4)        Méret- és darabkorlátozások

a.)  Egy db éves területi engedéllyel összesen a védett halfajokból 30 db békés halat, és 10 db – melybe a kifogott és elvihető harcsa nem számít bele – méretkorlátozás alá eső rablóhalat szabad fogni. A méretkorlátozással védett halak szabályos testhosszát mérőszalaggal kell megállapítani, az orrcsonttól a faroktőig. Méretkorlátozással védett békés halfajok közül naponta fajonként 3 darabot, rablóhalakkal együtt összesen legfeljebb 5 darabot, a napi darabszám korlátozással nem érintett halfajokból naponta 3 kg-ot lehet kifogni.

Ponty                         30 cm napi 3db                    /de heti összesen 6db/

Csuka                         40 cm napi 2db                    /de heti összesen 4db/

Süllő                          40 cm napi 2db                    /de heti összesen 4db/

Compó                       30 cm napi 1db                    /de heti összesen 3db/

Balin                          40 cm napi 3db                    /de heti összesen 3db/

Amur                          40 cm napi 1db                    /de heti összesen 3db/

Harcsa                       60 cm napi 2db                    /de heti összesen 4db/

 

A megtartható és méretkorlátozással védett halfajok összetétele egyéni igény szerint úgy változtatható, hogy minden esetben legfeljebb 3db békés és 2db rablóhal lehet a zsákmányolt halak fajtánkénti összetétele.

b.)  A Herman Ottó tó halállománya védelmének érdekében a 4. a) pontban részletezett darab korlátozások figyelembe vételével éves területi engedély birtokában egy horgász összesen 70kg halat foghat! A harcsa a 70kg-ba nem számít bele. Aki ezt a mennyiséget év közben elérte, egyszeri alkalommal, a 100%-os felárral (az eredeti összeg kétszerese) új, teljes értékű éves területi engedélyt válthat. Ennek feltétele az első területi jegy leadása. Aki a Herman Ottó tavon a 70 kg-os összsúlyú halfogást a darabkorlátozástól függetlenül elérte, és nem élt az ismételt jegyváltás lehetőségével, az a felsorolt állományra a tárgyévben a Herman Ottó tavon tovább nem horgászhat.

c.)  A 6kg-nál nagyobb egyedsúlyú pontyot – a törzsállomány fenntartása érdekében – a tóba azonnal, kíméletesen vissza kell helyezni.

d.)  Tilos nemes halat – a 6kg-nál nagyobb harcsát és amurt kivéve – felkantározni! Egyéb esetekben a haltartó háló (szák) használata kötelező. Tilos a szákba tett halat cserélni!

5)     Tilalmi időszakok:

a.)  amur és ponty V.02. 00.00 órától V.31. 24.00 óráig valamint az őszi pontytelepítés napjától jégvesztéig, de legalább a tárgyév december 31. napjával bezárólag.

  • csuka II.01 00.00 órától IV.30. 24.00 óráig.
  • süllő, balin III.01 00.00 órától IV.30. 24.00 óráig
  • harcsa V.02 00.00 órától VI.15. 24.00 óráig

b.)  A tilalmak betartása ünnep- és munkaszüneti napoktól függetlenül kötelező!

6)        Csalihalként méretkorlátozás alá eső halfajok ivadéka, a nem őshonos fajok, továbbá harcsa és törpeharcsa nem használható! Szabványméretű (1m2) csalihalfogó háló használata megengedett. Dobóháló, varsa, és más kishal-fogó szerszám használata tilos! Merítő-szák használata kötelező. A tóba történő halfajok telepítése kizárólag az elnökség hatás- és jogkörébe tartozik.

 7)         

a.)  A kifogott, méretkorlátozás alá eső hal mérleggel mért mennyiségét +/- 0,1 kg pontossággal- a fogás után azonnal be kell írni a fogási naplóba. Az egyéb halat távozás előtt kell beírni.

b.)  Az egyesület valamennyi tagja jogosult ellenőrizni, hogy érvényes engedéllyel, a horgászrendben előírtak szerint horgásznak-e a tavon.

8)         

a.)  Tilos a tó partján kempingezni, sátrat, bármilyen ideiglenes létesítményt emelni, stéget és további parti horgászhelyet létesíteni.

Tilos és életveszélyes a tóban fürdeni, kutyát fürdetni, továbbá tüzet rakninyílt lángot használni!

b.)  A Herman Ottó Tó Natura 2000 nyilvántartási bejegyzéssel megkülönböztetett, természetvédelmi területen fekszik, a parti horgászhelyek karbantartásakor ezért különösen ügyelni kell a környezet növényzetére, a partszéli náddal, sással, gyékénnyel fedett mocsaras területrészek élővilágára. Az erdős részek faállományából csak a balesetveszélyt jelentő egyedek (ki- és megdőlt fák) távolíthatók el, az elnökség előzetes értesítését követően, felelős személy jelenlétében. A tó területén veszélyes anyagok nem tárolhatók, növényvédő szerek nem használhatók (pl.: gyomirtók, égésgyorsítók stb.). Tilos a völgyzáró gát és partvédő művek, építmények megbontása, károsítása, a vízi és a vízparti növényzet csonkítása, irtása.

c.)  Közlekedési eszközt tárolni –külön e célra kiadott engedély birtokában- csak a kijelölt parkolóban lehet. Gépjárművel a kialakított autóparkolót és az oda vezető utat kivéve a tó területét megközelíteni és igénybe venni, az útról letérni és fásított területre behajtani, beállni tilos! A tagok, saját részükre, az éves engedélyükkel együtt, ingyenes parkoló-kártyát igényelhetnek, melyet horgászat alkalmával, a gépkocsi szélvédője mögött, jól látható módon kell elhelyezni!

9)         

a.)    Tilos horgot „behordani”, azt csak horgászbottal, bedobással lehet a horgászhelyre eljuttatni.

b.)   Csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egyágú horog használata engedélyezett.

c.)    Tilos horgászás közben a horgászhelyet elhagyni, a bevetett horgászkészséget személyes őrizet nélkül hagyni! (Távolságtartás legfeljebb 10m lehet.)

 

10)     A tavon foglalt hely nincs! Tilos csónakrögzítő karókat, eszközöket a vízben tárolni! A horgászat idejére horgászhelyenként egy dőlő bója használható, melyet a horgászat végeztével a tómederből el kell távolítani.

 11)     Tilos a Herman Ottó tavon halradart, annak bármilyen technikai, informatikai eszközváltozatát használni. Tilos továbbá a völgyzáró gátról és zsilipről, az árapasztóról és azok 50 méteres körzetében horgászni!

12)     Az éjszakai horgászat rendje:

Az éjszaki horgászat a tavon engedélyezett, de a horgász sötétedéstől köteles horgászhelyét folyamatos fehér fénnyel kivilágítani.

Csónakból történő horgászatkor a vízijármű horgászhelynek minősül!

13)     A téli horgászat rendje:

a.)  A Herman Ottó tavon a téli időszakban – ha a tó halállományának védelme érdekében a mindenkori földművelésügyi szakigazgatási szerv, vagy az egyesület elnöksége külön tilalmat nem rendel el – a jégen való horgászat a vízügyi létesítményekre és a természetes vizekre vonatkozó rendelkezések betartásával engedélyezett.

b.)  A jégen való horgászat csak 15 cm-nél vastagabb jégen, saját felelősségre, egyéni védőfelszereléssel (kötél, deszka, stb.) ellátva lehetséges.

c.)  A horgászás céljára legfeljebb 30×30 cm nagyságú lék vágható, melyet a horgász köteles jól látható módon (pl. lékből kivett és felállított jégdarabbal, nádköteggel, stb.) megjelölni.

14)     Tilos a Herman Ottó tavon horgászni az ott rendezett versenyek, közösségi munka, továbbá az egyesületi közgyűlés ideje alatt!

15)      

a.)  Az egyesület valamennyi tagja jogosult ellenőrizni, hogy érvényes engedéllyel, a horgászrendben előírtak szerint horgásznak-e a tavon. Tilos a tó környékén a szemetelés, a szemetes helyen való horgászat, a horgászhoz méltatlan magatartás. Horgászat közben a másokat megbotránkoztató, túlzottan zajongó, ittas, sértő, erőszakos magatartás fegyelmi eljárást von maga után.

b.)  A tógondnok, a halőr az Országos Horgászrendnek megfelelően a Herman Ottó tó területén a jármű átvizsgálásról is intézkedhet.

A horgászrendben foglaltak megszegése fegyelmi eljárást von maga után.

A Herman Ottó tó horgászrendjét az Egyesület Elnöksége 2023. január 17-ei ülésén jóváhagyta.

Pécs, 2023. január 17.

                  …………………………                                                 ………………………….

                          Bíró Zsolt                                                              Kozma Balázs

                           sk. elnök                                                                   sk. titkár

Megjelenítés külön ablakban PDF formátumban: Felnőtt horgászrend

Ne hagyja ki!
Iratkozzon fel hírlevelünkre!