Cropped Header Image.jpg

Ifjúsági horgászrend

HERMAN OTTÓ HORGÁSZ EGYESÜLET PÉCS

 HERMAN OTTÓ TÓ 2023. ÉVTŐL ÉRVÉNYES HORGÁSZRENDJE

IFJÚSÁGI TAGOK RÉSZÉRE

15-18 év közöttiek, valamint a 15 év alatti, horgászvizsgával rendelkezők

A Herman Ottó és környéke helyi védettségű Természetvédelmi Terület!

NATURA 2000

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt az Országos és a Helyi Horgászrendet megismerni, azokat ellenőrzés esetén felmutatni.

A Herman Ottó Tóra kiváltott éves területi engedély a kiállítás napjától a következő év január 31. napjáig érvényes.

1)         

a.) A Hermann Ottó tavon partról és csónakból horgászni, továbbá a kikötői bejárókat (stégek) használni csak a Herman Ottó Horgász Egyesület tagjainak és velük együtt horgászó családtagjainak, és a vízi rendészeti szabályokban, valamint a helyi horgászrendben előírtak szerint lehet. A horgászattal kapcsolatos balesetekért, az Egyesület felelősséget nem vállal.

b.) Idegen személyek csak az elnökség előzetes jóváhagyásával vehetnek igénybe vízi járművet a tavon (pl.: rekreációs vagy kutatási célból).

2)        Horgászat alkalmával a hirdetőtáblában elhelyezett jelenléti ív használata kötelező! A horgászatot az ifjúsági tag egy bottal gyakorolhatja. Egy szerelésen legfeljebb 2 db. horog helyezhető el. A horgásznál több összeállított felszerelés is lehet, de egyidejűleg csak egy bottal horgászhat. A szabványméretű (1m2) csalihalfogó háló önálló horgászkészségnek számít!

3)        Méret- és darabkorlátozások

a.)  Egy éves területi engedéllyel összesen a védett halfajokból 15db békés halat, és 5db – melybe a kifogott és elvihető harcsa nem számít bele – méretkorlátozás alá eső rablóhalat szabad fogni. A méretkorlátozással védett halak szabályos testhosszát mérőszalaggal kell megállapítani, az orrcsonttól a faroktőig.

Méretkorlátozással védett békés halfajok közül naponta fajonként 2db-ot, rablóhalakkal együtt összesen legfeljebb 3db-ot, a napi darabszám korlátozással nem érintett halfajokból naponta 2kg-ot lehet kifogni.

Ponty                           30 cm napi 2db                    /de heti összesen 6db/

Csuka                          40 cm napi 1db                    /de heti összesen 4db/

Süllő                            40 cm napi 1db                    /de heti összesen 4db/

Compó                         30 cm napi 1db                    /de heti összesen 3db/

Balin                            40 cm napi 1db                    /de heti összesen 3db/

Amur                            40 cm napi 1db                    /de heti összesen 3db/

Harcsa                          60 cm napi 1db                    /de heti összesen 4db/

 

A megtartható és méretkorlátozással védett halfajok összetétele egyéni igény szerint úgy változtatható, hogy minden esetben legfeljebb 2db békés és 1db rablóhal lehet a zsákmányolt halak fajtánkénti összetétele.

b.) A Herman Ottó tó halállománya védelmének érdekében a 4. a) pontban részletezett darab korlátozások figyelembe vételével éves területi engedély birtokában egy horgász összesen 35kg halat foghat! A harcsa a 35kg-ba nem számít bele. Aki ezt a mennyiséget év közben elérte, egyszeri alkalommal, a 100%-os felárral (eredeti összeg kétszerese) új, teljes értékű éves területi engedélyt válthat. Ennek feltétele az első területi jegy leadása. Aki a Herman Ottó tavon a 35kg-os összsúlyú halfogást a darabkorlátozástól függetlenül elérte, és nem élt az ismételt jegyváltás lehetőségével, az a felsorolt állományra a tárgyévben a Herman Ottó tavon tovább nem horgászhat.

c.)  A 6kg-nál nagyobb egyedsúlyú pontyot – a törzsállomány fenntartása érdekében – a tóba azonnal, kíméletesen vissza kell helyezni.

4)         

a.)  Csalihalként méretkorlátozás alá eső halfajok ivadéka, a nem őshonos fajok, továbbá harcsa és törpeharcsa nem használható! Szabványméretű (1m2) csalihalfogó háló használata megengedett. Dobóháló, varsa, és más kishal-fogó szerszám használata tilos! Merítő-szák használata kötelező. A tóba történő halfajok telepítése kizárólag az elnökség hatás- és jogkörébe tartozik.

b.) Tilos nemes halat – a 6kg-nál nagyobb harcsát és amurt kivéve – felkantározni! Egyéb esetekben a haltartó háló (szák) használata kötelező. Tilos a szákba tett halat cserélni!

5)        A kifogott, méretkorlátozás alá eső hal mérleggel mért mennyiségét +/- 0,1kg pontossággal – a fogás után azonnal be kell írni a fogási naplóba. Az egyéb halat távozás előtt kell beírni.

6)        Az egyesület valamennyi tagja jogosult ellenőrizni, hogy érvényes engedéllyel, a horgászrendben előírtak szerint horgásznak-e a tavon. A tó környékén a szemetelés, szemetes helyen való horgászat, horgászhoz méltatlan magatartás. Horgászat közben másokat megbotránkoztató, túlzottan zajongó, ittas, sértő, erőszakos magatartás fegyelmi eljárást von maga után.

7)         

a.)  Tilos a tó partján kempingezni, sátrat, bármilyen ideiglenes létesítményt emelni, stéget és további parti horgászhelyet létesíteni. Tilos és életveszélyes a tóban fürdeni, kutyát fürdetni, továbbá tüzet rakninyílt lángot használni!

b.) A Herman Ottó Tó Natura 2000 nyilvántartási bejegyzéssel megkülönböztetett, természetvédelmi területen fekszik, a parti horgászhelyek karbantartásakor ezért különösen ügyelni kell a környezet növényzetére, a partszéli náddal, sással, gyékénnyel fedett mocsaras területrészek élővilágára. Az erdős részek faállományából csak a balesetveszélyt jelentő egyedek (ki- és megdőlt fák) távolíthatók el, az elnökség előzetes értesítését követően, felelős személy jelenlétében. A tó területén veszélyes anyagok nem tárolhatók, növényvédő szerek nem használhatók (pl.: gyomirtók, égésgyorsítók stb.). Tilos a völgyzáró gát és partvédő művek, építmények megbontása, károsítása, a vízi és a vízparti növényzet csonkítása, irtása.

c.)  Közlekedési eszközt tárolni –külön e célra kiadott engedély birtokában- csak a kijelölt parkolóban lehet. Gépjárművel a kialakított autóparkolót és az oda vezető utat kivéve a tó területét megközelíteni és igénybe venni, az útról letérni és fásított területre behajtani, beállni tilos! A tagok, saját részükre, az éves engedélyükkel együtt, ingyenes parkoló-kártyát igényelhetnek, melyet horgászat alkalmával, a gépkocsi szélvédője mögött, jól látható módon kell elhelyezni!

8)         

a.) Tilos horgot „behordani”, azt csak horgászbottal, bedobással lehet a horgászhelyre eljuttatni.

b.)  Csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egyágú horog használata engedélyezett.

c.) Tilos horgászás közben a horgászhelyet elhagyni, a bevetett horgászkészséget személyes őrizet nélkül hagyni!

(Távolságtartás legfeljebb 10m lehet.)

9)        A tavon foglalt hely nincs! Tilos csónakrögzítő karókat, eszközöket a vízben tárolni! A horgászat idejére horgászhelyenként egy dőlő bója használható, melyet a horgászat végeztével a tómederből el kell távolítani.

10)     Tilos a Herman Ottó tavon halradart, annak bármilyen technikai, informatikai eszközváltozatát használni. Tilos továbbá a völgyzáró gátról és zsilipről, az árapasztóról és azok 50 méteres körzetében horgászni!

11)     Tilos a Herman Ottó tavon horgászni az ott rendezett versenyek, közösségi munka, továbbá az egyesületi közgyűlés ideje alatt!

12)  Tilalmi időszakok:

a.)  amur, ponty és egyéb halak (pl. keszegfélék) V. 02.00.00 órától V.31. 24.00 óráig valamint az őszi pontytelepítés napjától jégvesztéig, de legalább a tárgyév december 31. napjával bezárólag.

  • csuka II.01 00.00 órától IV.30. 24.00 óráig.
  • süllő, balin III.01 00.00 órától IV.30. 24.00 óráig
  • harcsa V.02 00.00 órától VI.15. 24.00 óráig

b.) A tilalmak betartása ünnep- és munkaszüneti napoktól függetlenül kötelező!

13)  Az éjszakai horgászat rendje:

Az éjszakai horgászat a tavon engedélyezett, de a horgász sötétedéstől köteles horgászhelyét folyamatos fehér fénnyel kivilágítani.

Ifjúsági tag éjszaka csak a szülő vagy felnőtt egyesületi tag felügyelete mellett horgászhat!

14)  A téli horgászat rendje:

a.)  A Herman Ottó tavon a téli időszakban – ha a tó halállományának védelme érdekében a mindenkori földművelésügyi szakigazgatási szerv, vagy az egyesület vezetősége külön tilalmat nem rendel el – a jégen való horgászat a vízügyi létesítményekre és természetes vizekre vonatkozó rendelkezések betartásával engedélyezett.

b.) A jégen való horgászat csak 15 cm-nél vastagabb jégen, saját felelősségre, egyéni védőfelszereléssel (kötél, deszka, stb.) ellátva lehetséges.

c.)  A horgászás céljára legfeljebb 30×30 cm nagyságú lék vágható, melyet a horgász köteles jól látható módon (pl. lékből kivett és felállított jégdarabbal, nádköteggel, stb.) megjelölni.

d.) Ifjúsági tag jégen csak a szülő vagy felnőtt egyesületi tag felügyelete mellett horgászhat!

A horgászrendben foglaltak megszegése fegyelmi eljárást von maga után.

A Herman Ottó tó horgászrendjét az Egyesület Elnöksége 2023. január 17-ei ülésén jóváhagyta.

 

Pécs, 2023. január 17.

                  …………………………                                                 ………………………….

                          Bíró Zsolt                                                              Kozma Balázs

                           sk. elnök                                                                   sk. titkár

Ne hagyja ki!
Iratkozzon fel hírlevelünkre!